Yükleniyor . . .

EZOTERİK ASTROLOJİ VE ASTROLOJİNİN KUR'AN-I KERİM'DEKİ YERİ

EZOTERİK ASTROLOJİ VE ASTROLOJİNİN KUR'AN-I KERİM'DEKİ YERİ

Ezoterik Nedir?

Ezoterik astrolojiden önce “ezoterik” teriminin anlamını bilmek lazım. Ezoterik genellikle mistisizm ile karıştırılır ve dinsel bir anlamı varmış gibi düşünülür. Hâlbuki ne bir dindir ne de bir inanç sistemidir.  İçe yönelim anlamı taşıyan ezoterizm; bir konuda derin bilgilerin ve sırların bir üstad tarafından öğretilmesidir. Kaynağını herhangi bir dinden de almaz. Bazı araştırmacılara göre, buna karşı gösterilebilecek tek istisna, yalnızca, temel dayanak noktalarını İslamiyet’ten almış olmakla birlikte, mistisizmle karıştırılmaması gereken İslâmî ezoterizmdir. 

-İslâmî ezoterizmde "Bâtınî" terimi kullanılır. 

-Yahudi ezoterizmine “Kabbala” denir. Ancak, Kabbala inisiyasyon (ezoterik bilgileri öğretme biçimi) içermediği için ezoterik değildir. 

-Budizm dininin ezoterik yorumuna ise “Vajrayana” denir. 

-Bunun dışında Hristiyanlıkta da ezoterik yorumlar görülmüştür. “Behmenizm” ve “Katharizm” gibi mezhepler ezoterik olarak zikredilebilir.

Ezoterizm içinde üstat ve öğrenci ilişkisi barındıran bir yapıya da sahiptir ve derin bilgilere sahip olan üstat, yalnızca ehil olduğunu düşündüğü kişilerle bir takım bilgileri paylaşır ve bu paylaşım çoğu zaman inisiyasyon yoluyla yapılır. İnisiyasyon, Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır Osmanlı tarikatlarınca uygulanan çeşitli öğretileri de içine alır. Tarikat bünyesinde bulunan mürşit, müridine, yani öğrencisine, çeşitli metotlarla ve çoğu zaman farklı zamanlarda uyguladığı sınavlarla eğitim verir. 

Ezoterizm öğretisinde her şeyin bir sır barındırması ve yalnızca üstat ile öğrencisi arasında olması, bu öğreti biçimiyle ilgili ne dersek diyelim ancak “tahmin” boyutunda kalacağıdır. 

Ezoterik Astroloji Nedir? 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi astrolojinin ne bir din ne de inanç sistemi olması, ezoterik bir konu olduğunu gösterir. Astroloji diğer ezoterik bilimlerle içli dışlı bir sistemdir ve ortak bir kayağa dayanmaktadır.     

Güneş sistemi dahilindeki güneş, ay ve gezegenlerin insanları etkilediği gerçeğinin, bilim tarafından inkâr edilmesi mümkün değildir. O kadar ince bir noktadadır ki astroloji; istismara, ticari sömürüye ve fal aracı olarak görülmeye çok müsaittir. Peki, bu kadar basit midir astroloji? 

Astroloji, evren ve insan arasındaki etkileşimde bize bir yol haritasıdır; ezoterik ve okült öğretiler içinde açıklanması mümkündür. Astroloji kesinlikle sabit bir kadere mahkûm etmez insanları; kendi karmasını düzeltme ve yönlendirme şansı tanır. Karşılaşılan engeller ve zorluklar karşında herkesin bunlarla mücadele edecek gücü ve yeteneği vardır. 

Ezoterik astroloji ise ruhla bağlantının nasıl kurulabileceği ve ruhun ışınlarıyla kişiliğin nasıl uyumlu hale getirileceği üzerine odaklanır. Bu astrolojide ezoterik (içsel) yönetici gezegenler, öncü – sabit – değişken burç grupları ve yükselen burç ön plana çıkar. Ezoterik astroloji, mantık ve sezginin bir arada kullanılabilmesini amaçlar ve bu şekilde kalp ile akıl uyum içerisinde çalışır. Tüm yaşam birbiriyle ilişkilidir ve büyük bir bütünü oluşturur.

Ezoterik astrolojinin tartışma konularından biri de 7 yıllık devreler üzerine kurulu olup olmadığıdır. Dönüşüm ve değişim gezegeni Uranüs'ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıl ve her bir burçta kalma süresi 7 yıldır. Dolayısıyla, 7 yıllık devrelerin sonunda önemli değişimler söz konusudur. 

Ezoterik astrolojiye göre yedi yıllık devreler, insan doğumundan itibaren başlar ve her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleşme çağlarıdır:

1)1.devre Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7. yaşa kadar sürer. Ay kişiye yansıma gücü verdiği için bu devredeyken çocuk, çevresindeki her şeyi taklit etme çabasındadır. Ay dişiliği ve anneyi temsil ettiği için de annenin çocuk üzerindeki etkisi bu yıllarda oldukça büyüktür. Çocuk için anne, çok ulvi bir noktadır. 

2)Merkür tarafından yönetilen 2.devre ise 7.yaştan 14.yaşa kadar sürer. Bu evre çocuğun bilgi birikimini, öğrenme kapasitesini temsil eder. İletişim gezegeni Merkür; çocuğa iletişim kurma, kendini ifade etme ve öğrendiklerini hazmetme yeteneği verir. 

3)Venüs, kişinin 14-21 yaş arasını yöneten 3 devredir. Erginlik dönemi sona ermeye başlar, çocuk cinsel olarak kimliğini yerine oturtur. Giyim, kuşam, görünüm değişmeye başladığı gibi, karşı cinsle münasebetler de artar. Güzel sanatlar ve estetik değerler ön plana çıkar. 

4)Ego ve sosyal hâkimiyet denilince akla gelen gezegen Güneş, 21-28 yaş arasını kontrol eder. Kişilik artık iyice oturmaya başlar ve kişi kendini geliştirme çabasına girer. Kariyer edinme, yaşamını kurma, sosyal çevreyle bağlantıları geliştirme bu evreye denk gelir. 

5)5.devre güç ve mücadele gezegeni Mars tarafından yönetilir ve 28. yaştan 35. Yaşa kadar devam eder. Bu devre kişinin belki de en aktif dönemidir; bu yaşa kadar teoride öğrendiklerini artık pratiğe döker. Yaşamındaki yerini sağlamlaştıracak, sağla adımlar atar. 

6)Kişinin 35-42 yaş arasını, şans gezegeni Jüpiter göğüsler. Kişi artık yaşam mücadelesini vermiş, yerini sabitlemiş ve hayatın keyfine varmaya hazırdır. Kişinin rahat ettiği ve eğlenme, zenginlik, keyif, felsefe gibi konuların ön plana çıktığı bir dönemdir. Hayatın anlamı üzerine düşünmek çok sık görülür. 

7)42-49 yaş arasını temsil eden son evre, disiplin gezegeni Satürn tarafından yönetilir. Kişi artık olgunlaşmış, yaşlanmayla yüzleşmiş, sağlığını korumaya yönelik daha ciddi adımlar atmaktadır.

Felekler ve Gezegenler

İslam'da uzun süre hâkim olan evren modeli ise; ortada dünya ile dört element toprak, su, hava ve ateşin bulunduğu küredir. Ondan sonra 7 klasik gezegen yedi feleği temsil etmektedir. İlk felek en hızlı hareket eden “Ay”a aittir. Ondan sonra gezegen hızı olarak sırasıyla;  ikinci felek Utarit (Merkür), üçüncü felek Zühre (Venüs), dördüncü felek Şems (Güneş), beşinci felek Merih (Mars), altıncı gezegen Müşteri (Jüpiter), yedinci gezegen Zühal (Satürn) yerini alır. Felek çeşitli lügatlerde gökyüzü, sema; dünya, âlem, talih, baht, şans, her bir seyyareye mahsus bir gök tabakası; gök şeklinde tanımlanmıştır.

Eski çağlarda gezegen enerjilerinin bu felekler yoluyla yeryüzüne indiğine inanılırdı. Bunu, dünya etrafında örülmüş mistik bir enerji alanı olarak da görebilirsiniz. 7 klasik gezegen Batı veya Doğu kökenli bütün ezoterik sistemlerde yer alan ve Hermetik Yasa diye adlandırılan “Yedi Temel Unsur Yasası” ile ilintilidir.  Felek sistemini, halkalardan oluşan ve her halkanın bir burca tekabül ettiği bir sistem olarak düşünebiliriz. 

“Gökler ve cennetlere dair yaygın rivayetlere göre birinci gökte yani Ay semasında müminler; dokuzuncu gökte Hz. Peygamber bulunmaktadır. Hz. Âdem ise Ay semasındadır. Miraç sırasında Hz. Peygamber göklerin kapısı olan bu semada Âdem ile buluşmuştur.” Kur’an-ı Kerim’de yer alan “her biri bir felekte yüzer” mealindeki ayette felek kelimesiyle, gök cisimlerinin üzerinde döndüğü yörünge ifade edilmektedir. Felek, bir gök cismi değil; gezegenlerin dönüş yeridir. 

Bütün felekleri saran en büyük ve en yüksek feleğe “Atlas” feleği denir. Atlas feleği dönerken, diğer sekiz feleği de kendi istikametinde dönmeye zorlar. Bu dönüş büyük bir özellik taşır. Kendi istikameti dışında dönüşe zorlanan sekizinci felek; insanların talihleri, refah ve mutlulukları üzerinde değişken ve aksi durumlar ortaya koyar. 

Sekizinci felekte sabit yıldızlar vardır ve bunlar on iki burç hâlinde birleşmişlerdir. Hz. Peygamber bu felekte; Hamel (Koç), Sevr (Boğa), Cevza (İkizler), Seretan (Yengeç), Eset (Arslan), Sünbüle (Başak), Mîzân (Terazi), Akreb (Akrep), Kavs (Yay), Cedî (Oğlak), Delv (Kova), Hut (Balık) burçlarını ziyaret eder. 

FELEKLER 

10ARŞ

9ATLAS FELEĞİ

8SABİT YILDIZLAR(ZODYAK)

7SATÜRN FELEĞİ

6JÜPİTER FELEĞİ

5MARS FELEĞİ

4GÜNEŞ FELEĞİ

3VENÜS FELEĞİ

2MERKÜR FELEĞİ

1AY FELEĞİ

Astrolojideki Felekler sistemi, makrodan mikroya inişin bir simgesi gibidir. Yukarıdaki aşağıdakine benzer. Bu açılışların astrolojideki karşılığı; kişisel doğum haritalarındaki işaretleri doğru değerlendirip, haritaların evrensel akışa göre yönlendirilmelerine destek vermektir. Günümüze ulaşan ve halen yozlaşmamış haliyle korunan sağlam temelli astroloji bilgileri, astrolojinin temel ve ezoterik bilgileridir.

BURÇLARLA İLGİLİ AYETLER

 • "Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik." 
  (Hicr/16.ayet)
 • "Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O' dur. Allah bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor."
  (Yunus/5.ayet)
 • "Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır."
  (Yunus/6.ayet)
 • "Gökte BURÇLAR yaratan, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah'ın şanı ne yücedir!"
  (Furkan/61.ayet)
 • "Güneş Ay'a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler."
  (Yasin/40.ayet)
 • "Allah gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır."
  (Ankebut/44.ayet)
 • "Göklerde ve yerde olanların tamamı O’nun dur. Hepsi ona boyun eğicidirler."
  (Rum/26.ayet)
 • "Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin."
  (Fussulet/37.ayet)
 • "Biz gökleri, yeri, aralarındakileri, eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler."
  (Duhan/38-39.ayet)
 • "O göklerde, yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır."
  (Casiye/13.ayet)
 • "Biz, yeri, göğü, aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık."
  (Sad/27.ayet)
 • "Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar Onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır."
  (Nahl/12.ayet)
 • "Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder."(Secde/5.ayet)
 • "Allah gökleri, yeri, ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı." 
  (Rum/8.ayet)
 • "Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı." (Lokman/20.ayet)
 • "Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır."
  (Yunus/6.ayet)
 • "Göklerde, yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler."
  (Yusuf/150.ayet)
 • "Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık."
  (Nebe/13.ayet)
 • "Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk."
  (Saffat/6-7.ayet)
 • "Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitap da yazılmıştır. Bunu, önceden mukadder, yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz, elinize giren ile de sevinip şımarmanız için açıklıyoruz."
  (Hadid/22-23.ayet)
 • "Gerçekte Rabbiniz gökleri, yeri altı gün içinde yaratan sonra Arş üzerinde hükümran olan Allah'tır. Geceyi gündüze bürür, o onu kışkırtarak takip eder. Güneş, ay ve yıldızlar var. Onun emrine baş eğmiştir. İyi bilin ki, yaratmak da emretmek de Ona aittir. Ne ulu, o alemlerin Rabbi olan Allah!"
  (Araf/54.ayet)

Astrolog ZEYNEP TURAN

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...